Artykuły

Artykuły przyjaciół i osób związanych z KNDB:

Dzięki uprzejmości ks. dr Romana Tkacza SAC, otrzymaliśmy zgodę na udostępnienie opracowanego przez członków KNSB bloku tematycznego o Listach św. Pawła, opublikowanego w miesięczniku „Miejsca Święte. Królowa Apostołów Patronka Pielgrzymów” 1 (2009) 145:

 

Monografie

Zmartwychwstanie

W roku 2015 ukazała się monografia naukowa: Zmartwychwstanie. Szkice biblijne i teologiczne, redakcja naukowa Tomasz Twardziłowski, KNDB, Warszawa 2015. Do pobrania wersja pełnotekstowa w formacie PDF (należy kliknąć w okładkę).

Zmartwychwstanie. Szkice biblijne i teologiczne, redakcja naukowa Tomasz Twardziłowski, KNDB, Warszawa 2015
Zmartwychwstanie. Szkice biblijne i teologiczne, redakcja naukowa Tomasz Twardziłowski, KNDB, Warszawa 2015

 

Spis treści

Ks. Roman Bartnicki
Przedmowa 7

Ks. Tomasz Borkowski
Fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w 1 Liście do Koryntian 13

Mateusz Krawczyk
Nadzieja zbawienia i nadzieja  zmartwychwstania jako zasadniczna treść nauki św. Pawła o paruzji w 1 Tes 4,13-5,11 oraz 2 Tes 1,3-2,12 27

Ks. Krzysztof Grzemski
Wezwanie do wiary w Jezusa jako „zmartwychwstanie i życie” (J 11,1-45) 47

Tomasz Twardziłowski
Funkcja tkanin w ewangelicznych narracjach o pogrzebie i zmartwychwstaniu Jezusa 61

Katarzyna Kozera
Wiarygodność ewangelicznych perykop o zmartwychwstaniu Jezusa w refleksji Leo Scheffczyka 91

Dorota Prońko
Zmartwychwstały Jezus odpowiedzią na pragnienie człowieka 115

Anna Jagusiak
Wybrane hipotezy na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa 131

Aleksandr Farutin
Koncepcja zmartwychwstania w Qumran 149

Jolanta Czarzasta
Zmartwychwstanie w apokryfach Starego Testamentu 165

Natalia Radulska
Zmartwychwstanie Chrystusa w apokryfach Nowego Testamentu 189

Ks. Piotr Mazurek
Kwestia zmartwychwstania w patrystyce przełomu II i III wieku 205

Ewa Skóra
Zmartwychwstanie w Koranie 225

 

 

Sprawiedliwość w Biblii

W roku 2017 ukazała się monografia naukowa: Sprawiedliwość w Biblii z perspektywy interdyscyplinarnej, redakcja naukowa Anna Kuśmirek, Tomasz Twardziłowski, KNDB, Warszawa 2017. Do pobrania wersja pełnotekstowa w formacie PDF (należy kliknąć w okładkę, link do portalu Academia).

Sprawiedliwość w Biblii z perspektywy interdyscyplinarnej, redakcja naukowa Anna Kuśmirek, Tomasz Twardziłowski, KNDB, Warszawa 2017
Sprawiedliwość w Biblii z perspektywy interdyscyplinarnej, redakcja naukowa Anna Kuśmirek, Tomasz Twardziłowski, KNDB, Warszawa 2017

Spis treści

Anna Kuśmirek
Zarys biblijnej koncepcji sprawiedliwości. Wprowadzenie 9

Grzegorz Boboryk
Starotestamentowe pojęcie sprawiedliwości 25

Grzegorz Boboryk
Jhwh jako 45 צדִַּיק

Ewa Skóra
Sąd Boży nad Adamem i Ewą w Księdze Rodzaju 3,8-24 59

Daria Winiarczyk
Sprawiedliwość społeczna w Księdze Amosa 69

Joanna Mielczarek
Problem sprawiedliwości Bożej w Księdze Hioba 8,3 i 40,8 81

Mateusz Nycz
Hebrajski kontekst greckiej ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ w Pierwszej Księdze Machabejskiej 91

Katarzyna Kozera
Istota sprawiedliwości Józefa w Mt 1,19 111

ks. Piotr Kosakowski
Wezwanie do przyjęcia i udziału w sprawiedliwości Bożej. Egzegeza i interpretacja tekstów Mt 5,20 i Rz 10,4 125

Tomasz Kozera
Prawo naturalne i prawo stanowione w kontekście biblijnym i filozoficznym 143

Anna Krawczyk
„Sąd Ostateczny” z Ludwigskirche w Monachium – językiem sztuki o idei sprawiedliwości 157

Wykaz skrótów 169

Indeks miejsc biblijnych 171

Indeks autorów 179

  • Projekt: Artykuły różne członków koła
  • Tematyka: biblistyka, archeologia i geografia biblijna
  • Rok: 2006-2016