Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki jest organizacją studencką działającą na UKSW od maja 2006 roku.

 

Zostało założone przez studentów Wydziału Teologicznego UKSW jako Koło Naukowe Studentów Biblistyki, którzy postanowili spotykać się, żeby pogłębiać swoją wiedzę na temat Biblii i świata w którym powstawała. Na początku tworzyło je tylko pięć osób: Anna Kot, Mariola Serafin, Mariola Gembka, Marta Muszyńska i Łukasz Ćwikła. Opieki naukowej nad całym tym przedsięwzięciem, od początku podjęła się prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek.
Celem działalności Koła jest umożliwienie studentom poszerzanie swoich zainteresowań związanych z szeroką pojętą tematyką biblijną.
Mamy na swoim koncie kilka wyjazdów naukowo-badawczych. W 2006 r. byliśmy w Krakowie – szlakiem synagog i w Izraelu – w miejscach związanych ze Starym i Nowym Testamentem, w 2007 w Berlinie – w Muzeum Pergamonu i Egipskim, w 2008 r. w Turcji – śladami apostołów św. Pawła i św. Jana, 2009 r. w Wiedniu w Ephesos Museum oraz w Kunsthistorisches Museum (wiosna) oraz w Pradze czeskiej. Rok akademicki 2012/13 zaowocował dwoma wyjazdami: „śladami kultury żydowskiej” – do Kazimierza nad Wisłą oraz Lublina. Latem 2014 r. wzięliśmy udział w zorganizowanym własnymi siłami dwutygodniowym projekcie badawczym w Izraelu.
Przygotowaliśmy wiele wystaw, zarówno na uniwersytecie jak i poza nim. Opracowywaliśmy pytania na Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany przez Civitas Christiana.
Organizowaliśmy oraz braliśmy udział w konferencjach naukowych i sympozjach, wzbogacając wystąpienia prezentacjami multimedialnymi.
Wydaliśmy również kilka numerów Biuletynu KNSB.
W roku akademickim 2013/14 Koło zmieniło nazwę na Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki ze względu na status prawie wszystkich członków.

Zarząd i członkowie:

 

 • Zarząd Koła w roku akademickim 2018/2019:

Przewodnicząca: Daria Gargała

Sekretarz: ks. Adam Gorlewski

Skarbnik: Joanna Mielczarek

 

 •  Opiekun naukowy:

ks. dr Zbigniew Grochowski

 

Spotkania Koła w roku akademickim 2018/2019:

16 października 2018 r., o godz. 11:15 na WT UKSW, sala 320

 

 • Członkowie:

(stan na dzień 1 października 2018 r.)

  1. Daria Gargała
  2. ks. Adam Gorlewski
  3. ks. Maciej Jaszczołt
  4. Andrzej Kosiński
  5. Mateusz Krawczyk
  6. Joanna Mielczarek
  7. ks. Mateusz Nycz
  8. Maciej Szulim

 • Zarząd Koła w roku akademickim 2017/2018:

Przewodniczący: ks. Mateusz Nycz

Sekretarz: Daria Winiarczyk

Skarbnik: Andrzej Kosiński

 

 •  Opiekun naukowy:

ks. dr Zbigniew Grochowski

 

Spotkania Koła w roku akademickim 2017/2018:

27 lutego 2018 r., o godz. 16:30 na WT UKSW, sala 119

7 listopada 2017 r., o godz. 11.15 na WT UKSW, sala 320 Notatka ze spotkania

 

 • Członkowie:

(stan na dzień 1 stycznia 2018 r.)

  1. Jolanta Czarzasta
  2. ks. Adam Gorlewski
  3. ks. Maciej Jaszczołt
  4. Hanna Kamińska
  5. Teresa Konysz
  6. Andrzej Kosiński
  7. Katarzyna Kozera
  8. Mateusz Krawczyk
  9. Joanna Mielczarek
  10. ks. Mateusz Nycz
  11. Ewa Skóra
  12. Justyna Słowińska
  13. Daria Winiarczyk

 • Zarząd Koła w roku akademickim 2016/2017:

(objęcie funkcji 1 października 2016 r.)

Przewodnicząca: Katarzyna Kozera

Sekretarz: Mateusz Krawczyk 

Skarbnik: ks. Mateusz Nycz

 

 •  Opiekun naukowy:

dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW

Spotkania Koła w roku akademickim 2016/2017:


Zarząd Koła w roku akademickim 2015/2016:

Przewodniczący – Anna Jagusiak

Sekretarz – Katarzyna Kozera

Skarbnik – Mateusz Krawczyk

 

Spotkania Koła w roku akademickim 2015/2016:

 • 5 października 2015 r., o godz. 16:30 na WT UKSW, sala 118 Notatka ze spotkania
 • 26 października 2015 r. o godz. 16:30 na WT UKSW, sala 118 (Walne Zgromadzenie)
 • 6 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 na WT UKSW, sala 320 (Walne Zgromadzenie)

 


Zarząd Koła w roku akademickim 2014/2015:

Przewodniczący – ks. Piotr Mazurek

Sekretarz – Anna Jagusiak

Skarbnik – ks. Tomasz Borkowski

 

Spotkania Koła w roku akademickim 2014/2015:

 • 3. listopada 2014 r. o godz. 15:30 na WT UKSW – podsumowanie konferencji „Wokół profetyzmu”, zatwierdzenie zarządu na nowy rok akademicki, podział prac na nowy rok akademicki, plany dot. wystawy „Ziemia Święta w Ewangelii według św. Mateusza”
 • 17. listopada 2014 r. o godz. 13:00 na WT UKSW, sala 320
 • 16. grudnia 2014 r. o godz. 13:15 na WT UKSW, sala 052 – doroczne spotkanie opłatkowe biblistów

 

 • 4 stycznia 2015 r. o godz. 14:00 w Warszawie Wesołej Notatka ze spotkania
 • 8 marca 2015 r. o godz. 14:00 w Warszawie Wesołej
 • 9 marca 2015 r. o godz 15:00 na WT UKSW
 • 19 maja 2015 r. o godz. 9:00 na WT UKSW
 • 1 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 na WT UKSW
 • 6 czerwca 2015 r., Płock – wyjazd naukowo-badawczy i wybory zarządu
 • 6-15 września 2015 r. Cypr – wyjazd naukowo-badawczy

 
Archiwum spotkań + Protokoły z lat 2008-2009  

 


Statut Koła Naukowego Doktorantów Biblistyki

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki – zwane dalej „Kołem” jest uczelnianą organizacją doktorancką, o charakterze naukowym i samokształceniowym, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§ 2

Siedzibą Koła jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.

§ 3

Spotkanie Koła jest zasadniczą formą wspólnego działania członków. Odbywa się ono przynajmniej cztery razy w semestrze.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 4

Celem Koła jest:

1) budzenie zainteresowań naukowych u doktorantów,

2) wdrażanie doktorantów do pracy naukowej i badawczej,

3) umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez doktorantów,

4) rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,

5) promowanie Instytutu Nauk Biblijnych UKSW, 6) integracja środowiska studenckiego i naukowego.

§ 5

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie spotkań i dyskusji,

2) podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła prac badawczych,

3) organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach,

4) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,

5) organizowanie wyjazdów naukowo-badawczych,

6) opracowanie i publikowanie prac naukowych członków w biuletynie oraz na stronie internetowej Koła,

7) popularyzację tematów związanych z Biblią i biblistyką w mediach społecznościowych.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§ 6

1. Członkiem Koła może zostać każdy doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zainteresowany problematyką biblijną, który pisemnie wyraża chęć przynależności do Koła.

2. W szczególnych przypadkach przewiduje się możliwość przyjęcia do Koła studenta studiów magisterskich, jednak nie wcześniej niż na trzecim roku studiów.

§ 7

1. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i po odbyciu przez niego semestralnego okresu próbnego. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Zarządu i Opiekuna naukowego, przewiduje się przedłużenie okresu próbnego.

3. Nabór nowych członków jest prowadzony w pierwszym miesiącu nowego roku akademickiego. W szczególnych przypadkach możliwe jest przyjęcie nowego członka w innym terminie, niż określony w tym ustępie.

§ 8

Warunkiem członkostwa jest aktywne uczestnictwo w pracach, jakie podejmuje Koło (w tym obecność na więcej niż połowie spotkań Koła odbywających się w semestrze) i wywiązywanie się z powierzonych zadań.

§ 9

Każdy członek Koła zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał i decyzji władz Koła,

2) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków, w tym w szczególności:

a) udziału w organizowanych przez Koło inicjatywach popularyzujących tematykę biblijną, takich jak np. warsztaty, konferencje i wystawy,

b) zaangażowania się w aktualizowanie treści strony internetowej Koła oraz jego mediów społecznościowych,

c) troski o bieżące potrzeby Koła wynikające z jego działalności,

3) dbania o dobre imię Koła,

4) aktualizowania swoich danych kontaktowych.

§ 10

Każde działanie członka Koła w imieniu Koła powinno zostać zatwierdzone przez Zarząd.

§ 11

Każdy członek Koła ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu oraz oceniania pracy Zarządu.

§ 12

1. Każdy członek Koła ma prawo ubiegać się o zaświadczenie o działalności w Kole. Każde zaświadczenie jest wystawiane przez opiekuna Koła.

2. W przypadku niemożności wydania zaświadczenia o działalności w Kole przez opiekuna Koła możliwość taka przysługuje także Prezesowi.

§ 13

Prawo członkowskie wygasa w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia z Koła wyrażonego w formie pisemnej z chwilą przedłożenia członkowi Zarządu (dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną na adres Koła),

2) ukończenia studiów,

3) skreślenia z listy doktorantów lub studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

4) na skutek prawomocnego orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej ograniczającej prawa studenta,

5) wykluczenia będącego skutkiem nie wypełniania obowiązków objętych Statutem wymienionych w § 9 Statutu.

§ 14

1. Wykluczenie musi być poprzedzone pisemnym upomnieniem udzielonym przez Zarząd po konsultacji z Opiekunem Koła. Przez pisemne upomnienie rozumie się także wiadomość wysłaną drogą mailową.

2. Wykluczenie członka z Koła dokonuje się decyzją Zarządu. O wykluczeniu członka z Koła, Zarząd powiadamia go w formie pisemnej (dopuszcza się powiadomienie drogą elektroniczną).

3. Od decyzji Zarządu, o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie w formie pisemnej do Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Zarządu.

4. Odwołanie powinno być złożone na ręce członka Zarządu.

Rozdział IV

Władze Koła

§ 15

Władzami Koła są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Koła i składa się ze wszystkich jego członków.

2. Aktualna lista członków Koła jest publikowana na stronie internetowej Koła.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybieranie członków Zarządu,

2) odwołanie całego Zarządu lub członka Zarządu zgodnie z normami określonymi w § 26,

3) zgłaszanie projektów badawczych,

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia członka z Koła,

5) podejmowanie uchwał o utracie członkostwa Koła,

6) zawieszanie działalności oraz rozwiązanie Koła,

7) zmianie Statutu Koła.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej.

2. Na uzasadniony wniosek członka Koła, Prezes może zarządzić przeprowadzenie głosowania tajnego.

§ 19

Walne Zgromadzenie jest zwoływane i prowadzone przez Prezesa.

§ 20

W skład Zarządu wchodzą:

1) Prezes,

2) Sekretarz,

3) Skarbnik.

§ 21

Do obowiązków Prezesa należy:

1) zwoływanie zebrań Zarządu Koła,

2) przewodniczenie obradom Walnego Zgromadzenia,

3) reprezentowanie Koła w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią,

4) koordynowanie prac Zarządu Koła,

5) koordynowanie projektów Koła,

6) przechowywanie teczki z dokumentacją Koła, do której dostęp mają także pozostali członkowie Zarządu oraz Opiekun Koła.

§ 22

Do obowiązków Sekretarza należy:

1) sporządzanie dokumentacji Koła,

2) prowadzenie ewidencji członków,

3) rozpowszechnianie informacji dotyczących działalności Koła wśród jego członków, oraz na zewnątrz,

4) korespondencja związana z działalnością Koła,

5) sporządzanie sprawozdań i notatek ze spotkań i wszelkich podejmowanych przez Koło inicjatyw oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej Koła,

6) sporządzenie dokumentacji na potrzeby Działu Kształcenia UKSW.

§ 23

Do obowiązków Skarbnika należy:

1) składanie wniosków, podań o dofinansowanie Koła,

2) podejmowanie środków na wniosek Zarządu Koła,

3) poszukiwanie źródeł finansowania Koła,

4) troska o finanse Koła.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należą:

1) kierowanie działalnością Koła,

2) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

3) ustalanie planu pracy Koła,

4) organizowanie funduszy na działalność statutową,

5) dysponowanie funduszami w porozumieniu z opiekunem Koła,

6) przyjmowanie nowych członków,

7) utrzymywanie kontaktów z Kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie UKSW

8) dokonywania wykładni przepisów Statutu Koła w drodze uchwały .

2. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności conajmniej połowy członków Zarządu.

§ 25

1. Zarząd jest wybierany podczas Walnego Zgromadzenia na ostatnim spotkaniu Koła w każdym roku akademickim.

2. Wybór członków Zarządu następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

3. Wyboru Zarządu dokonują członkowie Koła za pośrednictwem kart do głosowania, na których każdy członek Koła zapisuje imiona i nazwiska trzech kandydatów do Zarządu.

4. Osoby, które uzyskają największą liczbę głosów obejmują kolejno funkcje Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

5. Członek Koła, który nie może wziąć osobistego udziału w głosowaniu może wnioskować o wcześniejsze wydanie karty do głosowania, a po wpisaniu na nią nazwisk wybranych przez siebie kandydatów do Zarządu przekazać ją Opiekunowi Koła.

6. Nowo wybrany Zarząd przejmuje swoje obowiązki z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

§ 26

1. Zarząd jak i każdy z członków Zarządu może być odwołany jedynie przez Walne Zgromadzenie w obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Koła większością 2/3 głosów.

2. Po odwołaniu Zarządu lub członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie Opiekun Koła ogłasza przedterminowe wybory nowego Zarządu lub członka Zarządu.

3. W przypadku przewidzianym w § 26 ust. 1 nowo wybrany Zarząd kończy dotychczas trwającą kadencję.

§ 27

Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki. Jednakże władzę Zarząd sprawuje do dnia wybrania nowych członków Zarządu.

§ 28

1. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Zarządu, Opiekun Koła ogłasza wybory uzupełniające.

2. W przypadku przewidzianym w § 28 ust.1 nowo wybrany członek Zarządu kończy dotychczas trwającą kadencję.

Rozdział V

Opiekun Koła

§ 29

Opiekunem Koła może być tylko pracownik naukowy, dydaktyczny bądź naukowo dydaktyczny Instytutu Nauk Biblijnych.

§ 30

Opiekun Koła jest wybierany przez Walne Zgromadzenie, a następnie zatwierdzany przez Kierownika Instytutu Nauk Biblijnych.

§ 31

Opiekun reprezentuje Koło wobec Rady Wydziału Teologicznego i innych władz uczelni.

§ 32

Opiekun Koła jest opiekunem naukowym Koła, a Zarząd uzgadnia z nim ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

§ 33

Opiekun może zwoływać posiedzenia Zarządu oraz brać udział w jego pracach.

§ 34

W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Zarządu poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.

§ 35

W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem Opiekun, w porozumieniu z członkami Zarządu, przedstawia organowi, który go powołał kandydaturę osoby, która będzie pełniła funkcję Opiekuna podczas jego nieobecności.

Rozdział VI

Majątek Koła

§ 36

1. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków własnych Koła oraz z dotacji uzyskanych od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2. Majątek Koła stanowią także wszelkie ruchomości należące do Koła.

§ 37

Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu.

§ 38

Dochody Koła przeznaczone mogą być wyłącznie na finansowanie działalności statutowej.

§ 39

W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego.

Rozdział VII

Zmiana Statutu

§ 40

1. Zmiana statutu Koła następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Koła, na wniosek co najmniej połowy członków Koła lub na wniosek Zarządu.

§ 41

Prawo zgłaszania nowelizacji Statutu ma każdy członek. Tryb prac nad zmianą Statutu określa Zarząd.

§ 42

1. Rozwiązanie lub zawieszenie działalności Koła może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Inne tryby rozwiązania lub zawieszenia działalności Koła określają §§ 32-34 Regulaminu rejestracji i finansowania organizacji studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§ 43

Statut Koła i jego zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Rektora UKSW ich zgodności z przepisami prawa i statutem UKSW.