Koło Naukowe Studentów Biblistyki zorganizowało samodzielnie kilka konferencji naukowych, powiązanych kluczem „wokół” wybranych zagadnień biblijnych.

 

 

2017

5 grudnia 2017 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół władzy w Biblii”

 

Plan konferencji:

10.10 Powitanie oraz słowo wstępne – ks. dr Zbigniew Grochowski

 

Sesja I

10.20 Język władzy w Apokalipsie św. Jana – o. dr hab. Waldemar Linke CP (UKSW)

10.40 Czynnik polityczny i religijny w Wj 32,1-6 i 1Krl 12,25-32 – o. mgr lic. Michał Karnawalski SI (PWTW)

11.00 Delegowanie władzy w Starym Testamencie – mgr lic. Andrzej Kosiński (UKSW)

11.20 Oi` krínôntes w intertekstualnej lekturze Mdr 1,1 i Rz 2,1. Odniesienie do władzy czy sądu moralnego? – mgr lic. Mateusz Krawczyk (UKSW)

11.40 Dawid jako król w ujęciu Biblii Hebrajskiej i „Dawnych dziejów Izraela” Józefa Flawiusza – mgr lic. Jolanta Czarzasta (UKSW)

 

12.00 Przerwa

 

Sesja II

12.30 Mojżesz królem Izraela? – ks. mgr lic. Maciej Jaszczołt (UKSW)

12.50 Między profetyzmem a protestantyzmem. Krytyka władzy w Starym Testamencie i w okresie reformacji – mgr Mateusz Jelinek (ChAT)

13.10 Filozoficzne aspekty nauki św. Tomasza z Akwinu o władzy Bożej nad światem stworzonym – dr Dawid Mielnik (KUL)

13.30 Interpretacja Ewangelicznego nauczania o Królestwie Bożym w „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiego – mgr lic. Tomasz Herbich (UW)

 

13.50 Dyskusja

Plakat – „Wokół władzy w Biblii”

 

 

2016

1 grudnia 2016 r. – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wokół sprawiedliwości w Biblii”

 

Plan konferencji:

10.00-10.15 Otwarcie i słowo wprowadzające – p. prof. A. Kuśmirek

 

Sesja I

10.15-10.35 Starotestamentowe pojęcie sprawiedliwości – mgr Grzegorz Boboryk (ChAT)

10.35-10.50 Sąd Boży nad Adamem i Ewą – mgr lic. Ewa Skóra (UKSW)

10.50-11.05 Czy Bóg w Księdze Hioba jest Bogiem sprawiedliwym? – mgr Joanna Mielczarek (UKSW)

11.05-11.20 Pożądanie Bożej sprawiedliwości – mgr Andrzej Kosiński (UKSW)

11.20-11.35 Δίκαιος w Mdr 1-5. Idea sprawiedliwości, jednej z czterech cnót kardynalnych, jako porządkująca strukturę pierwszych rozdziałów Księgi Mądrości – mgr lic. Mateusz Krawczyk (UKSW)

 

11.35-11.45 dyskusja

11.45-12.05 przerwa

 

Sesja II

12.05-12.20 Sprawiedliwość w 1 Mch – ks. mgr Mateusz Nycz (UKSW)

12.20-12.35 Czy można ubrać się w sprawiedliwość? ʼΕνδύειν δικαιοσύνην w Septuagincie – mgr lic. Tomasz Jaremko (PWT, Wrocław)

12.35-12.50 Obraz Józefa w Mt 1,19 – na czym polegała sprawiedliwość oblubieńca NMP – mgr lic. Katarzyna Kozera (UKSW)

12.50-13.05 Wezwanie do przyjęcia i udziału w sprawiedliwości Bożej. Egzegeza i interpretacja tekstów Mt 5,20 i Rz 10,4 – ks. mgr Piotr Kosakowski (UPJPII, Kraków)

13.05-13.20 Artystyczne środki wyrazu Sądu Ostatecznego z Ludwigskirche w Monachium w służbie idei sprawiedliwości – mgr Anna Krawczyk (UW)

 

13.20-13.45 dyskusja i zakończenie konferencji

 

Plakat – „Wokół Sprawiedliwości w Biblii”

 

 

2015

23 listopada 2015 r. – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wokół antropologii biblijnej”

 

Plan konferencji:

Sesja I

10.00 – 10.10 Otwarcie Konferencji i słowo wprowadzające  prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek

10.10 – 10.30 Kompetencje semantyczne hebrajskich leksemów „kelāyōt” i „lēb” oraz ich aplikacja w Septuagincie  ks. dr Krzysztof Siwek (UKSW)

10.30 – 10.50 Człowiek jako istota stworzona na obraz i podobieństwo Boga  mgr Ewa Skóra (UKSW)

10.50 – 11.10 Funkcje i znaczenie starotestamentalnych sposobów ozdabiania i modyfikacji ciała  mgr Katarzyna Kozera (UKSW)

 

11.10 – 11.20 Dyskusja

11.20 – 11.40 Przerwa

 

Sesja II

11.40 – 12.00 βρoτός jako określenie człowieka w greckim tekście Księgi Hioba  mgr lic. Tomasz Jaremko (PWT, Wrocław)

12.00 – 12.20 Wnętrzności jako symbol uczuć w Starym Testamencie  mgr Alexander Farutin (UW)

12.20 – 12.40 Symbolika kobiety i mężczyzny w Pnp  mgr Klaudia Karwacka (UPJPII, Kraków)

12.40 – 13.00 Obraz kobiecej cielesności: Oblubienica z Pnp z perspektywy artystów fin de siècle – dr Monika Czekanowska Gutman (UW)

 

13.00 – 13.15 Dyskusja

13.15 – 13.30 Przerwa

 

SESJA III

13.30 – 13.50 Sposób traktowania szczątków ludzkich przez Jozjasza w świetle babilońskiej praktyki zaqiqu oraz asyryjskich działań wojennych (2 Krl 23, 15 -20)  ks. dr Marek Bednarski (WSD, Ełk)

13.50 – 14.10 Ciało w Księdze Koheleta  mgr Karolina Olszewska (UMK, Toruń)

14.10 – 14.30 Paradoks czystości. Interpretacja oraz implikacje teologiczne słowa καθαρός (czysty) oraz καθαρότης (czystość) w tekście Mdr 7,22-28  mgr Mateusz Krawczyk (UKSW)

14.30 – 14.50 Był to twój czas, czas miłości – oryginalność biblijnej koncepcji seksualności na tle kananejskich kultów pogańskich – mgr Justyna Słowińska (UKSW)

 

14.50 – 15.15 Dyskusja i zamknięcie konferencji

 

Plakat - "Wokół Antropologii Biblijnej"
Plakat – „Wokół Antropologii Biblijnej”

 

 

2014

28 października 2014 r. – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wokół profetyzmu”

 

Plan konferencji:

I Sesja: Profetyzm w Biblii. Wokół Starego Testamentu

10:00 Otwarcie konferencji – dr hab. Anna Kuśmirek

10:10-10:30 Sposoby otrzymywania i przekazywania objawienia prorockiego – mgr Anna Jagusiak (UKSW,

10:30-10:50 Kobiety prorokinie w Biblii – mgr Jolanta Czarzasta (UKSW),

10:50-11:10 Prorok zbuntowany, czyli kilka słów o Księdze Jonasza – Maria Ciostek (UW),

 

11:10-11:15 – dyskusja

11:15-11:30 – przerwa

 

II Sesja: Profetyzm w Biblii. Wokół Nowego Testamentu

11:30-11:50 Proroctwo Izajasza z Łk 4, 18-19 jako program działalności Jezusa – ks. dr Piotr Przyborek (Gdańskie Seminarium Duchowne),

11:50-12:10 „Ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze” (1 Kor 14,3) – mgr Tomasz Jaremko (PWT we Wrocławiu), .

12:10-12:30 „I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni umarli w Panu, umierający już teraz. Zaiste mówi Duch: będą odpoczywali od swoich znojów, bo czyny ich idą z nimi” (Ap 14, 13). Studium egzegetyczno-teologiczne – mgr Karolina Olszewska (UMK),

12:30-12:50 Tradycja prorocka w Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego. Implikacje dla hermeneutyki biblijnej – mgr Tomasz Herbich (UKSW, UW),

 

12:50-12:55 – dyskusja

12:55-13:15 – przerwa

 

III Sesja: Profetyzm w literaturze i rosyjskiej filozofii religijnej

13:15-13:35 Między profetyzmem a historiozofią – glossa o prorockim wymiarze literatury polskiej – mgr Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska (UKSW),

13:35-13:55 Profetyzm w twórczości Mickiewicza i Słowackiego. Przyczynek do analizy porównawczej – Bartłomiej Nawrocki (Uniwersytet Warszawski),

13:55-14:15 Jak stworzyć proroka? Mowa Jojady w Atalii Racine’a – mgr Joanna Maryniak (Uniwersytet Warszawski),

14:15-14:35 O profetyzmie i stosunku do Apokalipsy w rosyjskiej myśli religijnej przełomu XIX i XX wieku – mgr Cezar Jędryko (Uniwersytet Jagielloński),

 

14:35-14:45 – dyskusja

14:45-15:00 – przerwa

 

IV Sesja: Recepcja profetyzmu

15:00-15:20 Proroctwa dotyczące kryzysu w Kościele – mgr Anna Mandrela (UJ),

15:20-15:40 Proroctwo Daniela w milenarystycznej koncepcji Francisa Bacona – mgr Przemysław Wewiór (UWr),

15:40-16:00 „Bądź sprawiedliwy, kochaj ludzkość i żyj skromnie ze swym Bogiem”. Profetyzm w filozofii Cornel Westa – mgr Julian Jeliński (UWr),

16:00-16:20 Proroctwo Niebiańskiego Królestwa – wątki profetyczne w teologii Hong Xinquana – Michał Krzyżanowski (UW),

 

16:20-17:00 – dyskusja

17:00 – zakończenie konferencji

 

Konferencja Naukowa "Wokół Profetyzmu"

Plakat – „Wokół Profetyzmu”

 

 

2013

9 kwietnia 2013 r. – Konferencja Naukowa „Wokół zmartwychwstania”

 

Plan konferencji:

10:00 Rozpoczęcie Konferencji i słowo wstępne – ks. prof. dr hab. R. Bartnicki

 

Sesja I – Starożytne teksty wobec Zmartwychwstania

10:10 Nauka o zmartwychwstaniu w Qumran – mgr Aleksandr Farutin

10:35 Wskrzeszenie Łazarza – nadzieja wielkanocna dla wierzącego w Jezusa – ks. mgr Krzysztof Grzemski

11:00 Do którego tekstu odwołuje się narrator czwartej Ewangelii w J 20,9? – mgr Tomasz Herbich

11:25 Zmartwychwstanie w apokryfach Nowego Testamentu – mgr Natalia Radulska

11:50 Sprawa zmartwychwstania w wybranych rozważaniach patrystycznych przełomu II i III wieku – ks. mgr Piotr Mazurek

 

12:15 Dyskusja

12:25 Przerwa

 

Sesja II Zmartwychwstanie poza Biblią

12:45 Zmartwychwstanie na tle wybranych, liberalnych hipotez – mgr Anna Jagusiak

13:05 Całun Turyński lekturą ewangelicznych opisów męki i zmartwychwstania – mgr Tomasz Twardziłowski

13:25 Biblijne elementy paschalnej liturgii ormiańskiej – ks. Artur Awdaljan

13:50 Zmartwychwstanie w ikonie – mgr Magdalena Bugajewska

14:10 Pojęcie zmartwychwstania w religiach niechrześcijańskich: islam, hinduizm, buddyzm, zoroastryzm – mgr Maria Katarzyna Górecka

 

14:30 Panel dyskusyjny

14:45 Zakończenie konferencji

 

Konferencja Naukowa „Wokół zmartwychwstania”

Plakat – „Wokół Zmartwychwstania”

 

 

2012

9 maja 2012 r. – Konferencja Naukowa „Biblijni świadkowie wiary”

 

Plan konferencji:

10:30 Rozpoczęcie konferencji – dr hab. Anna Kuśmirek

 

Sesja I:

10:40 Rodzaje bohaterów literackich – elementy metodologii narracyjnej – mgr Kinga Kłósek

11:00 Rut – miłość i wiara – mgr Maria Górecka

11:20 Jonasz – świadek mimo woli – mgr Mariola Serafin

11:40 Juda Machabeusz – wyklęty wywrotowiec czy bojownik o wiarę i tożsamość?

 

12:00- 12:15 Przerwa

 

Sesja II:

12:15 Nikodem – między wiarą a niewiarą – Tomasz Herbich

12:35 Samarytanka jako świadek wiary swojej wspólnoty – mgr Kinga Kłósek

12:55 Szczepan – mąż pełen wiary i ducha – mgr Tomasz Twardziłowski

13:15 Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 

2011

  • 8 marca 2011 r. – Konferencja Naukowa „Biblijne kobiety – ich działalność, rola i przykład”

 

Plan konferencji:

Sesja I: „Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31,10). Kobiety w Starym Testamencie

10:30-10:35 Rozpoczęcie

10:35-10:55 Egzegeza feministyczna na przykładzie Księgi Rut. – dr Anna Kuśmirek (opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Biblistyki UKSW),

10:55-11:15 Izebel obrazem jak nie wolno igrać z Bogiem Jedynym – mgr lic. Mariola Serafin (WT UKSW),

11:15-11:35 Judyta: od „femme forte” do „femme fatale”. Ewolucja wizerunku Judyty w sztuce chrześcijańskiej i żydowskiej Pobierz prezentację – mgr Monika Czekanowska (UAM),

11:35-11:55 Estera – historia a Biblia – Maria Górecka (WT UKSW, Wydział Orientalistyki UW),

11:55-12:15 Kobiety Starego Testamentu w genealogii Jezusa Pobierz prezentację – mgr Ilona Matyka (Wydział Pedagogiczny UKSW),

 

12:15-12:30 – Dyskusja

12:30-13:15 – Przerwa

 

Sesja II: „I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną” (Ap 12,5). Kobiety w Nowym Testamencie

13:15-13:35 Herod kazał pochwycić Jana. Powodem była Herodiada” (Mt 14,3). Czy Herodiada była sprawczynią śmierci Jana Chrzciciela? Pobierz prezentację – mgr Magdalena Hermanowicz (Wydział Teologiczny UKSW), „

13:35-13:55 Żona i teściowa św. Piotra – mity i fakty Pobierz prezentację – mgr Kinga Rapacka (Wydział Teologiczny UKSW),

13:55-14:15 Samarytanka: uczennica Chrystusa i głosicielka Słowa. Miejsce J 4,4-42 w sekcji „Od Kany do Kany” – Tomasz Herbich (Wydział Teologiczny UKSW),

14:15-14:35 Maryja drugą Ewą. Patrystyczna interpretacja fragmentu Rdz 3,15 Pobierz prezentację – mgr lic. Agata Popkowska (Wydział Teologiczny UKSW),

14:35-14:55 Joszeba i Atalia – wokół następstwa tronu (2 Krl 11,1-3) – dr Anna Kot,

 

14:55-15:30 – Dyskusja

15:30 – Zakończenie

 

 

2010

  • 23 marca 2010 r. – Konferencja Naukowa „Wokół śmierci w Biblii. Egzegeza – Archeologia – Recepcja”

 

Plan konferencji:

10:00-10:30 Otwarcie konferencji i wprowadzenie filologiczne – dr Anna Kuśmirek (opiekun KNSB UKSW)

 

Sesja I:

10:30-11:00 Miejsca przebywania zmarłych w myśli starożytnego Egiptu – Cezary Baka (Instytut Archeologii UW),

11:00-11:30 Rozumienie życia po śmierci w Dn 12,2-3 i w innych apokaliptycznych pismach z tej epoki oraz wcześniejsza tradycja biblijna – Paula Prażmowska (Wydział Teologiczny UKSW),

11:30-12:00 Starotestamentalne źródła kary śmierci (rola, cele) a stanowisko Kościoła katolickiego – mgr Anna Gębalska (Wydział Teologiczny UKSW),

 

12:00-12:30 – przerwa

 

Sesja II:

12:30-13:00 Śmierć w kulturze ludów Półwyspu Arabskiego w czasach Jezusa – Przemysław Mączewski (Wydział Teologiczny UKSW),

13:00-13:30 Śmierć Jezusa w mowach z Dziejów Apostolskich – Tomasz Herbich (Wydział Teologiczny UKSW),

13:30-14:00 Motywy śmierci w Średniowieczu – mgr Agata Popkowska (Wydział Teologiczny UKSW),

14:00-14:30 Motyw ukrzyżowania Chrystusa w malarstwie włoskim – mgr Kinga Kowza (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW),

 

14:30-15:00 – panel dyskusyjny z udziałem uczestników konferencji

15:00 – podsumowanie i zakończenie

 

 

 

O konferencji na naszej stronie:

Zapraszamy na konfrencję!

Konferencja „Wokół sprawiedliwości w Biblii” już za nami

 

 

 

 

 

  • Cel: Prezentacja wyników badań
  • Rok: 2010-2014