Anna Kuśmirek, Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej (RSB 42), Vocatio, Warszawa 2011.

  Anna Kuśmirek, Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej (RSB 42), Vocatio, Warszawa 2011.

Opis na okładce:

„Opowiadanie o Balaamie, pogańskim proroku, o którym mowa w LB 22-24, jest jednym z najtrudniejszych fragmentów Biblii Hebrajskiej. Włączone do niego poetyckie wyrocznie zawierają wiele enigmatycznych metafor, które stały się podstawą rozwoju ważnych koncepcji teologicznych, jak mesjanizm i nauka o losach sprawiedliwych w czasach ostatecznych. Teksty te objaśniali starożytni egzegeci i tłumacze żydowscy, co znalazło wyraz w piśmiennictwie targumicznym. Realizowali oni podwójny cel, czyli przekład i interpretację. (…) Analiza porównawcza hebrajskiego tekstu Lb 22-24 z jego trzema wersjami aramejskimi pozwala wskazać różnice między nimi, ukazać zmiany wprowadzone w poszczególnych targumach, a także określić ogólne reguły związane z rolą tłumacza w starożytności i rozwojem tradycji targumicznej”.


ks. Janusz Kręcidło, Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii (LSM 1), Verbinum, Warszawa 2013.ks. Janusz Kręcidło, Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii (LSM 1), Verbinum, Warszawa 2013. 

Z recenzji autorstwa ks. W. Pikora:

„Monografia ks. Janusza Kręcidły stanowi w obszarze polskiej biblistyki absolutne novum. Wprawdzie podejście antropologicznokulturowe czy socjologiczne nie jest czymś nowym w egzegezie światowej, jednakże w Polsce dopiero dzięki publikacjom ks. Kręcidły zostaje ono uprzystępnione nie tylko specjalistom, ale wszystkim zainteresowanym pogłębieniem swojego rozumienia Biblii. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki niezwykłej erudycji Autora, który z lekkością i swobodą językową przybliża czytelnikowi złożone kwestie metodologiczne tego podejścia, buduje w języku polskim terminologię właściwą tej metodologii, zaś złożone kwestie egzegetyczne wyjaśnia w sposób zrozumiały dla osób nie będących koniecznie teologami”.


  o. Waldemar Linke, Literacka ojczyzna Tobiasza. Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi (LSM 2), Verbinum, Warszawa 2013.o. Waldemar Linke, Literacka ojczyzna Tobiasza. Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi (LSM 2), Verbinum, Warszawa 2013. 

Z recenzji autorstwa ks. prof. dr hab. Jana Załęskiego:

„Książka o. Waldemara Linke CP stanowi pierwszą w nowożytnej egzegezie biblijnej polskojęzyczną monografię poświęconą Księdze Tobiasza. Szeroko zakrojone pole badaw­cze służy autorowi do przedsta­wienia elementów tła kulturo­wego, które zawiera tekst Tb. W ten sposób rzuca on nowe światło na kwestię datacji tej księ­gi, która budzi wiele kontrowersji. W sposób nowatorski przedstawia też judaizm okresu Drugiej Świą­tyni, odchodząc od uproszczeń, które sprowadzają wewnętrzną różnorodność judaizmu do dwóch orientacji: zhellenizowanej i wro­go nastawionej do hellenizacji. Brakowało do tej pory prac, któ­re kierowałyby uwagę czytelni­ka Biblii ku Wschodowi. Praca ta pokazuje, że oddziaływania z tego kierunku należy wiązać nie tylko z hellenistyczną monarchią Sele­ucydów, ale też, w nie mniejszym stopniu, z państwem Arsacydów nawiązującym do tradycji Persji Achemenidów i ludów irańskich w ogólności. Jest to opracowanie odwołujące się do możliwości, jakie dają róż­ne metody i podejścia badawcze. Szczególną uwagę autor poświęca kwestii wielości tekstów Tb. Nie tworzy jednak kolejnego opraco­wania z zakresu krytyki tekstu, ale w wielości wersji stara się uchwycić wewnętrzny rozwój teo­logiczny tego dzieła. Jest to z całą pewnością oryginalne spojrzenie nie tylko na Tb, ale też i na rolę eg­zegezy we współczesnej teologii”.

 


ks. Marek Parchem, Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (BeJ 1), KRD, Bydgoszcz 2013ks. Marek Parchem, Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (BeJ 1), KRD, Bydgoszcz 2013. 

Ze wstępu:

„W pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni – podobnie jak w literaturze biblijnej – Bóg jest ukazany przede wszystkim jako wszechmocny Pan i absolutny Władca, jedyny i najwyższy Król, Stwórca całego wszechświata i wszystkich jego mieszkańców, sprawiedliwy Sędzia, wiecznie żyjący, miłosierny i przebaczający. Jednakże z uwagi na specyfikę – zarówno pod względem formy, jak i treści – w sposobie przedstawiania Boga istnieją również dość znaczące różnice”.

Pozycja otwiera nową serię wydawniczą „Biblica et Judaica”.

 


o. Waldemar Linke, ks. Krzysztof Siwek, Święty Łukasz opowiada (NG 2), Verbinum, Warszawa 2014o. Waldemar Linke, ks. Krzysztof Siwek, Święty Łukasz opowiada (NG 2), Verbinum, Warszawa 2014. 

Z opisu na stronie wydawcy:

„Opowiadanie o Jezusie Zbawicielu i o losach pierwotnego Kościoła – tak najprościej można streścić dwutomowe dzieło św. Łukasza obejmujące Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Drugi tom z serii Naczynia gliniane, który oddajemy do rąk Czytelnika, poświęcony jest tym właśnie dwóm księgom Nowego Testamentu. Piękno, elegancja i prostota tej opowieści zachwycały pokolenia chrześcijan. Nie działo się tak przypadkiem. Ewangelista miał świadomość, że czytelnik, którego wybrał na modelowego odbiorcę, dostojny Teofil (Łk 1,3; por. Dz 1,1) to raczej postać znacząca, ktoś odpowiednio przygotowany do roli, jaką nakłada na niego dedykacja autorska. Św. Łukasz szanował czytelnika, chciał mu więc przedstawić dzieło wielkiej klasy. Zdawał sobie sprawę, że zwłaszcza Ewangelia będzie porównywana z dziełami wcześniej sporządzonymi przez innych (Łk 1,1). Współczesny czytelnik nie zawsze potrafi , z jednej strony – docenić kunszt literacki tego tekstu, z drugiej zaś – dostrzec za atrakcyjną formą opowiadania przesłanie Boga do Jego Ludu”.


ks. Piotr Przyborek, Szabat Jezusa w świetle Ewangelii według świętego Łukasza, Bernardinum, Pelplin 2014

ks. Piotr Przyborek, Szabat Jezusa w świetle Ewangelii według świętego Łukasza, Bernardinum, Pelplin 2014.

 

Ze wstępu autora:

„Medytując nad duchowym znaczeniem szabatu, nie sposób pominąć pytania, jak Jezus przeżywał to święto. Ewangeliczne opisy poświadczają, że w tym dniu przemawiał w synagodze, uzdrawiał i nauczał. Dlaczego zatem zdecydowana większość szabatowych historii zmierza do kontrowersji? Czy wynikają one z przekraczania przez Jezusa szabatowego prawa? A może znalazły się inne powody, które prowadziły do sporów?

Zapraszam Czytelnika do szabatowej wędrówki z Jezusem. Rozpocznie się ona w synagodze w Nazarecie, a zakończy na Kalwarii w Jerozolimie. Przewodnikiem na szlaku będzie święty Łukasz, który stopniowo nauczy nas patrzeć na to cotygodniowe święto oczyma tego, który sam się określił Panem szabatu”.


 


 

  • Projekt: Warto poczytać
  • Treść: Prezentacja nowości wydawniczych z dziedziny biblistyki, rekomendowanych przez KNSB
  • Rok: 2013-2014