TEKA: Czystość i brud

W dniach 28-29 października 2015 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka (TEKA) „Człowiek – czystość i brud”, na którą zapraszają studenci i Doktoranci Wydziału Teologicznego oraz Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W tym roku głównym obszarem zainteresowań będzie ujęcie człowieka w dychotomicznej perspektywie czystości i brudu. Tak zakrojony temat pozwoli na szerokie i niezwykle ciekawe ujęcie człowieka i całej jego egzystencji. Dlatego tegoroczna konferencja dedykowana jest dla studentów i doktorantów wszystkich dziedzin wiedzy, którzy odnajdują swoje miejsce w tak zaprezentowanym polu badawczym.

W panelu eksperckim wystąpią: prof. dr hab. Hanna Suchocka, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, Agata Puścikowska – Gość Niedzielny.

Uwadze polecamy referaty, które zostaną wygłoszone w czwartek, 29 października 2015 r. w Grupie V – „Czystość i brud w Piśmie Świętym” (godz. 11.00)

Program grupy:

  1. Człowiek – duch i ciało. O cnotach i wadach na podstawie Ga 5, 16-25 w świetle piątego rozdziału Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura – Bartosz Adamski, WT UMK, WSD Toruń
  2. Obraz Wielkiego Babilonu jako Imperium Rzymskiego w Apokalipsie św. Jana a kultura ponowoczesna – mgr Karolina Olszewska, WT UMK
  3. Paradoks czystości. Interpretacja oraz implikacje teologiczne słowa καθαρός (czysty) oraz καθαρότης (czystość) w tekście Mdr 7,22-28 w odniesieniu do człowieka i do Mądrości na tle analizy leksykograficznej terminów – Mateusz Krawczyk, UKSW

lub

Czystość a idea wybrania człowieka we fragmentach Księgi Mądrości. Analiza i egzegeza trzech użyć słów z rdzeniem καθαρ (Mdr 2,16; 14,24; 15,7) w ich najbliższym kontekście literackim – Mateusz Krawczyk, UKSW

Ostatni prelegent jest w Zarządzie Koła Naukowego Doktorantów Biblistyki skarbnikiem.

Więcej informacji:

http://www.teologia.umk.pl/index.php/wydarzenia/aktualnosci/item/993-iii-teka-czlowiek-czystosc-i-brud