KONFERENCJA O EWANGELII MARKA ZA NAMI…

Dnia 24 listopada br. na Wydziale Teologicznym naszego Uniwersytetu odbyła się Konferencja Naukowa pt: „Ewangelia według św. Marka – geneza, interpretacja, aktualizacja”. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno przedstawiciele naszego Wydziału, jak i reprezentanci innych ośrodków badawczych z całego kraju. Po słowie wprowadzającym, które skierował do słuchaczy ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego, nadszedł czas na rozpoczęcie pierwszej sesji, którą prowadził ks. dr Zbigniew Grochowski.

Jako pierwszy referat wygłosił ks. prof. dr hab. Adam Sikora (UAM Poznań), który mówił o Kodeksie Purpurowym znajdującym się w klasztorze na wyspie Patmos. Patmos jest jednym z dziewięciu miejsc, w których są przechowywane fragmenty tego Kodeksu, zaśwe wspomnianym wyżej klasztorze znajduje się fragment tekstu Ewangelii wg św. Marka. Drugim prelegentem był ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki (UKSW). W swym wystąpieniu ksiądz profesor omówił zasadność uważania Ewangelii wg św. Marka za odpowiedź na propagandę cesarza Wespazjana oraz podał argumenty na potwierdzenie tej tezy. Kolejny referat, który został wygłoszony przez ks. prof. dra hab. Zenona Hałasa (UPJPII) dotyczył pierwszego opisanego w Ewangelii wg św. Marka cudu oraz związanego z nim autorytetu nauczycielskiego Jezusa. Prelegent omówił także znaczenie greckiego wyrażenia splanchnidzomai. Wystąpieniem zamykającym tę sesję Konferencji był referat ks. dra Adama Kubisia (KULJPII), a dotyczył on symboliki Markowej perykopy o kobiecie cierpiącej na krwotok. Autor najpierw omówił ogólne zagadnienia dotyczące symboliczności, a następnie scharakteryzował główne rysy symboliki perykopy Mk 5,25-34.

Po pierwszej sesji miała miejsca półgodzinna przerwa, która jednak wcale nie przerwała ożywionych dyskusji na tematy okołokonferencyjne i nie tylko. Po przerwie ze zregenerowanymi siłami wszyscy uczestnicy konferencji wrócili do sali, aby wziąć udział w jej drugiej sesji, której przewodniczył ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski.

Również ta część składała się z czterech wystąpień. Pierwszym był referat ks. prof. UŚ dra hab. Artura Maliny, który mówił o roli oznaczeń czasu i miejsca w Ewangelii wg św. Marka, na przykładzie perykopy o Przemienieniu Jezusa. Słuchacze dowiedzieli się, że najdokładniej w Ewangelii wg św. Marka są określane wydarzenia związane z Męką Jezusa, a stosowanie takich oznaczeń mogło być sposobem na łączenie funkcjonujących oddzielnie w tradycji opowiadań. Kolejny referat tej sesji wygłosił ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW), współorganizator konferencji. Dotyczył on umieszczenia Markowej perykopy o Przemienieniu Jezusa w perspektywie judaistycznej, hellenistycznej i antropologicznokulturowej. Kolejnym prelegentem był ks. dr Krzysztof Siwek (UKSW), a w swoim wystąpieniu, nawiązującym do wcześniejszego referatu, mówił o honorze dziedziczenia w antropologicznokulturowej lekturze fragmentu Mk 10,17-22. Prelegent wykazał, że fragment ten jest szczytem tzw. gry o honor w Ewangelii wg św. Marka, mówił także o rożnych sposobach pozyskiwania honoru. Referatem zamykającym całą konferencję było wystąpienie o. dra hab. Waldemara Linke (UKSW). Wystąpienie dotyczyło wątków eschatologicznych w Markowej perykopie o procesie Jezusa przed Sanhedrynem oraz tego, że Ewangelia wg św. Marka jest pierwszą interpretacją eschatologiczną Jego Męki i Śmierci.

Po zakończeniu ostatniego wystąpienia miała miejsce ożywiona dyskusja, w której chętni – zarówno profesorowie, jak i studenci – mogli skierować swoje pytania i uwagi do wszystkich prelegentów. Po zakończeniu panelu dyskusyjnego słowo końcowe do uczestników konferencji wygłosił o. Waldemar Linke, współorganizator Konferencji.