Photo by Tony Hammond and reused here with Creative Commons license.

Konferencja „Nowe życie w Chrystusie” – relacja

 

Dnia 5 marca 2016 r. w Auli Muzycznej naszego Uniwersytetu miała miejsce Konferencja naukowa „Nowe życie w Chrystusie”. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski. Gościliśmy wykładowców Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz, rzecz jasna, przedstawicieli naszego Uniwersytetu.

Konferencja została otwarta przez ks. prof. Piotra Tomasika, dziekana WT UKSW. Następnie słowo wprowadzające skierował do uczestników ks. prof. Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych WT UKSW. Nawiązał w nim do obchodzonego w tym roku 1050-lecia Chrztu Polski, zwrócił uwagę na wymiar historyczny, duchowy i intelektualny tego wydarzenia.

zdj_2Konferencja składała się z dwóch sesji, pierwszej przewodniczył ks. dr Zbigniew Grochowski. Podczas niej swój referat jako pierwszy wygłosił ks. prof. Waldemar Chrostowski. Wystąpienie dotyczyło chrystologicznego wymiaru Starego Testamentu w kontekście zapowiedzi nowego życia, które się w nim zawierają. Kolejny referat, traktujący o metaforach drzewa życia w Księdze Przysłów, wygłosiła s. dr Judyta Pudełko. Ks. dr Krzysztof Siwek, który zabrał głos jako trzeci podczas tej sesji, mówił o roli jaką odgrywa słowo logos (gr. λόγος) w Księdze Mądrości oraz o postrzeganiu nocy paschalnej jako początku nowego życia. Na zakończenie tej części Konferencji wysłuchaliśmy referatu o. dra Jakuba Wyszkowiaka, które dotyczyło początku życia chrześcijańskiego, czyli chrztu, a konkretniej o elementach liturgii chrzcielnej w Janowej perykopie o niewidomym od urodzenia.

Po zakończeniu pierwszej sesji Konferencji wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na przerwę oraz poczęstunek przygotowany przez nasze Koło. W trakcie jej trwania zarówno prelegenci, jak i słuchacze chętnie dzielili się z pozostałymi osobami swoimi wrażeniami i refleksjami, które zrodziły się w nich pod wpływem dotychczasowych wystąpień. Przerwa była pełna serdecznych i przyjacielskich rozmów, także na tematy pozanaukowe.

Po zakończeniu przerwy uczestnicy, pełni siły na zgłębianie wiedzy biblijnej, powrócili do auli, aby wysłuchać drugiej grupy referatów. Sesji tej przewodniczył ks. prof. Janusz Kręcidło, natomiast jako pierwszy głos zabrał ks. dr Zbigniew Grochowski. Jego wystąpienie dotyczyło Jezusa – dobrego pasterza, który w momencie pojmania w Ogrójcu dał nowe życie swoim uczniom. Kolejne wystąpienie pt. „Enkrateia jako kryterium nowego życia w Chrystusie. Casus św. Pawła” wygłosiła dr Anna Rambiert-Kwaśniewska. Jako trzeci skierował do nas swoje słowo ks. dr Marcin Kowalski, a jego wystąpienie było skoncentrowane wokół Listu do Rzymian, a konkretniej zawartej w nim obietnicy objawienia się synów Bożych. Na zakończenie konferencji swój referat wygłosił ks. dr Mirosław Jasinski, wykładowca naszego Uniwersytetu, a jego wystąpienie dotyczyło godności, przywilejów i obowiązków Kościoła pierworodnych, opisanych w Hbr 12,23.

zdj_4Każda z konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW jest dla nas szczególnym i ważnym wydarzeniem oraz okazją do pogłębionej refleksji nad Słowem Bożym. Tematyka tej konferencji doskonale wpisała się w kontekst przeżywanego obecnie Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Świąt, które z jednej strony są dla nas zapowiedzią nowego życia wykraczającego poza śmierć, a z drugiej dają już tu, na ziemi, możliwość uczestnictwa w nowym życiu w Chrystusie. To On bowiem powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia (J 5,24).

 

autorka: Katarzyna Kozera